Teaching Thai to Foreigners Training

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2562

 • เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน
 • ผู้สอนทำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี
 • ให้แนวทางที่นำไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะสำหรับ

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน
 3. หน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติ
 4. นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศและต้องการหารายได้พิเศษค่าตอบแทนสูง
รุ่นที่ อบรมระหว่างวันที่ ระยะเวลาการรับสมัคร Early bird
19,581 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ระยะเวลาการรับสมัคร ราคาปกติ
23,112 บาท
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รุ่นที่ 32 (1/2562) วันเสาร์ 16, 23 ก.พ.
/ 2, 9, 16, 23 มี.ค. 62
1 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62 1 - 13 ก.พ. 62
รุ่นที่ 33 (2/2562) วันเสาร์ 25 พ.ค.
/ 1, 8, 15, 22, 29 มิ.ย. 62
1 มี.ค. – 30 เม.ย. 62 1 – 22 พ.ค. 62
รุ่นที่ 34 (3/2562) วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ 8, 10, 12,
15, 17, 19 ก.ค. 62
1 เม.ย. – 15 มิ.ย. 62 16 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62
รุ่นที่ 35 (4/2562) วันอังคาร, วันพฤหัสบดี 23, 25,
30 ก.ค. / 1, 6, 8 ส.ค. 62
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62 1 – 17 ก.ค. 62
รุ่นที่ 36 (5/2562) วันเสาร์ 17, 24, 31 ส.ค.
/ 7, 14, 21 ก.ย. 62
1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 62 1 – 14 ส.ค. 62
รุ่นที่ 37 (6/2562) วันเสาร์ 19, 26 ต.ค.
/ 2, 9, 16, 23 พ.ย. 62
1 ส.ค. – 30 ก.ย. 62 1 – 16 ต.ค. 62

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและรุ่นที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล sumaa48@gmail.com
 3. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 3 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศยกเลิก
 5. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การชำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบนำฝาก (การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝาก ของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้)
 6. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชย ให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ

กำหนดการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (จำนวน 36 ชั่วโมง)

ครั้งที่ รายละเอียดหัวข้อ ภาคเช้า 9.00 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น รายละเอียดหัวข้อ ภาคบ่าย 13.00 - 16.15 น.
1 ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ

 • ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
 • ความรู้ของผู้สอน
 • กลวิธีการสอน
 • ตำรา, สื่อ, จิตวิทยา, ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
 • อื่นๆ

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)

พักกลางวัน พูดอย่างไรให้ชัด

 • ระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของไทย
 • ความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ปัญหาและวิธีแก้ไขการออกเสียงของนักเรียนชาวตะวันออก และชาวตะวันตก

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)

2 วิธีสอน Basic Speaking

 • การเลือกเนื้อหา
 • การทำความเข้าใจโครงสร้างและวัฒนธรรม
 • กลวิธีการสอน

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)

พักกลางวัน วิธีสอน Basic Speaking (ต่อ)

 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)

3 วิธีสอน Basic Reading and Writing

 • หลักการในการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 • การผันเสียงวรรณยุกต์
 • สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป
 • อักษรนำ

(วิทยากร อ.มยุรา ปุลวามะระ)

พักกลางวัน วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ)

 • การสะกดแบบพิเศษและเครื่องหมายต่างๆ
 • อื่นๆ
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนอ่าน-เขียน

(วิทยากร อ.มยุรา ปุลวามะระ)

4 วัฒนธรรมในภาษา

 • การมองเห็นประเด็นทางวัฒนธรรมในภาษาและวิธีอธิบาย
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมในภาษา

(วิทยากร อ.ศศิธร ยากรณ์)

พักกลางวัน การใช้ภาษาไทย

 • Register
 • การลำดับคำในประโยค
 • โครงสร้างที่ชาวต่างชาติ (ชาวตะวันตก) มักใช้ผิด
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาไทย

(วิทยากร อ.มธุรส เพ็ญศรี)

5 วิธีการสอนเด็กและสื่อการสอนเด็ก

 • วิธีการสอนเด็กต่างชาติพูด, อ่านและเขียนภาษาไทย
 • การเตรียมสื่อและกิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนเด็ก

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)

พักกลางวัน สื่อการสอน, กิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนและการเตรียมสอน

 • วิธีเลือกและทำสื่อการสอนให้เหมาะกับระดับของนักเรียน
 • ประเด็นต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการสอนเพื่อการเตรียมสอนที่เหมาะสม
 • วิธีสร้างบทเรียนด้วยตัวเอง
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนและเตรียมสอน

(วิทยากร อ.จุฑามาศ บุปผา)

6 สอบภาคปฏิบัติ พักกลางวัน สอบภาคปฏิบัติ
(พักรับประทานของว่าง)
วิจารณ์การสอนและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาววัชราพร ถนอมรัตนา และ นางสาวจุฑามาศ บุปผา โทร. 02-2860129
ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เลขที่ 36 สาทรซอย 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

Get in touch now for more information about our Teaching Thai to Foreigners Training.

ตารางอบรมความรู้เพิ่มเติม ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน