Teaching Thai to Foreigners Training

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2564

 • เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน
 • ผู้สอนทำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี
 • ให้แนวทางที่นำไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะสำหรับ

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน
 3. หน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติ
 4. นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศและต้องการหารายได้พิเศษค่าตอบแทนสูง
รุ่นที่ วันที่อบรม ระยะเวลาการรับสมัคร
(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Early Bird
ราคา 19,581 บาท
ปกติ
ราคา 23,112 บาท
ออนไลน์
ราคา 18,795.20 บาท
รุ่นที่ 44
(1/2564)
13, 20, 27 กุมภาพันธ์,
6, 13, 20 มีนาคม
(วันเสาร์)
1 ธ.ค. 63 - 7 ก.พ. 64 8 - 12 ก.พ. 64 1 ธ.ค. 63 - 10 ก.พ. 64
รุ่นที่ 45
(2/2564)
15, 22, 29 พฤษภาคม,
5, 12, 19 มิถุนายน
(วันเสาร์)
6 มี.ค. - 9 พ.ค. 64 10 - 14 พ.ค. 64 6 มี.ค. - 14 พ.ค. 64
รุ่นที่ 46
(3/2564)
12, 14, 16, 19, 21, 23 กรกฎาคม
(วันจันทร์ พุธ และศุกร์)
5 มิ.ย. - 4 ก.ค. 64 5 - 9 ก.ค. 64 5 มิ.ย. - 9 ก.ค. 64
รุ่นที่ 47
(4/2564)
14, 21, 28 สิงหาคม,
4, 11, 18 กันยายน
(วันเสาร์)
5 มิ.ย. - 8 ส.ค. 64 9 - 13 ส.ค. 64 5 มิ.ย. - 13 ส.ค. 64
รุ่นที่ 48
(5/2564)
16, 23, 30 ตุลาคม,
6, 13, 20 พฤศจิกายน
(วันเสาร์)
4 ก.ย. - 10 ต.ค. 64 11 - 15 ต.ค. 64 4 ก.ย. - 15 ต.ค. 64
รุ่นที่ 49
(6/2564)
13, 15, 17, 20, 22, 24 ธันวาคม
(วันจันทร์ พุธ และศุกร์)
6 พ.ย. - 5 ธ.ค. 64 6 - 10 ธ.ค. 64 6 พ.ย. - 10 ธ.ค. 64

หัวข้อการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติประจำปี 2564

วันที่ ภาคเช้า
(9.00 - 12.00)
พักกลางวัน
(12.00 - 13.00)
ภาคบ่าย
(13.00 - 16.15)
1
ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ

 • ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
 • กลวิธีการสอน
 • ตำรา, สื่อ, จิตวิทยา, ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
 • อื่นๆ

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

พูดอย่างไรให้ชัด

 • ระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของไทย
 • ความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ปัญหาและวิธีแก้ไขการออกเสียงของนักเรียน
  ชาวตะวันออก และชาวตะวันตก

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

2
วิธีสอน Basic Speaking

 • การเลือกเนื้อหา
 • การทำความเข้าใจโครงสร้างและวัฒนธรรม
 • กลวิธีการสอน
 • ฝึกแก้ไขการออกเสียงให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

วิธีสอน Basic Speaking (ต่อ)

 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

3
วัฒนธรรมในภาษา

 • การมองเห็นประเด็นทางวัฒนธรรมในภาษาและ
  วิธีอธิบาย
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมในภาษา

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

การใช้ภาษาไทย

 • การลำดับคำในประโยค
 • โครงสร้างที่ชาวต่างชาติ (ชาวตะวันตก) มักใช้ผิด
 • การมองเห็นประเด็นที่ต้องสอนในการใช้ภาษา
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาไทย

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

4
วิธีสอน Basic Reading and Writing

 • หลักการในการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยให้
  ชาวต่างชาติ
 • การผันเสียงวรรณยุกต์
 • สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป
 • อักษรนำ

(อ.มยุรา ปุลวามะระ)

วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ)

 • การสะกดแบบพิเศษและเครื่องหมายต่างๆ
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนอ่าน-เขียน

(อ.มยุรา ปุลวามะระ)

5
วิธีการสอนเด็กและสื่อการสอนเด็ก

 • วิธีการสอนเด็กต่างชาติพูด, อ่านและเขียนภาษาไทย
 • การเตรียมสื่อและกิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนเด็ก

(อ.จุฑามาศ บุปผา)

สื่อการสอน, กิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนและการเตรียมสอน

 • วิธีเลือกและทำสื่อการสอนให้เหมาะกับระดับของนักเรียน
 • ประเด็นต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการสอนเพื่อ
  การเตรียมสอนที่เหมาะสม
 • วิธีสร้างบทเรียนด้วยตัวเอง
  (พักรับประทานของว่าง)
 • ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนและเตรียมสอน

(อ.จุฑามาศ บุปผา)

6 สอบภาคปฏิบัติ

 • ทดลองสอนจริงกับนักเรียนชาวต่างชาติ
สอบภาคปฏิบัติ

 • ทดลองสอนจริงกับนักเรียนชาวต่างชาติ

ตารางอบรมความรู้เพิ่มเติมประจำปี 2564

เดือน หัวข้อ วันที่ เวลา วิทยากร ค่าอบรม
เรียนที่สถาบัน เรียนออนไลน์
มกราคม
วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง

16, 23 ม.ค. 64

16, 23 ม.ค. 64
(9.00-16.00 น.)

(9.00-16.00 น.)
อ.มยุรา ปุลวามะระ

อ.ศศิธร ยากรณ์
7,704

7,704
7,310

-
กุมภาพันธ์
วิธีสอนเรื่องการนับเลข บอกเวลาและลักษณนามในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การทำสื่อและวิธีสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก
6 ก.พ. 64
13,20 ก.พ. 64
20 ก.พ. 64
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.มยุรา ปุลวามะระ
อ.มธุรส เพ็ญศรี
อ.จุฑามาศ บุปผา
3,852
3,852
3,852
3,655
3,655
3,655
มีนาคม
การสอนคำลงท้ายในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
วิธีสอนหลักภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
6,13 มี.ค. 64
27 มี.ค. 64
(13.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.มธุรส เพ็ญศรี
อ.ศศิธร ยากรณ์
3,852
3,852
3,655
3,655
เมษายน วิธีสอนคำศัพท์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ 24 เม.ย. 64 (9.00-16.00 น.) อ.ศศิธร ยากรณ์ 3,852 3,655
พฤษภาคม
วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การสอนคำลงท้ายในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
8, 15 พ.ค. 64
22, 29 พ.ค. 64
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
อ.มยุรา ปุลวามะระ
อ.มธุรส เพ็ญศรี
7,704
3,852
7,310
3,655
มิถุนายน
พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง
การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
วิธีสอนเรื่องการนับเลข บอกเวลาและลักษณนามในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
5, 12 มิ.ย. 64
19,26 มิ.ย. 64
12 มิ.ย. 64
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.ศศิธร ยากรณ์
อ.มธุรส เพ็ญศรี
อ.มยุรา ปุลวามะระ
7,704
3,852
3,852
-
3,655
3,655
กรกฎาคม
การทำสื่อและวิธีสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก
วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง
10 ก.ค. 64
10, 17 ก.ค. 64
10, 17 ก.ค. 64
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.จุฑามาศ บุปผา
อ.มยุรา ปุลวามะระ
อ.ศศิธร ยากรณ์
3,852
7,704
7,704
3,655
7,310
-
สิงหาคม
คำและวิธีบอก 'กาล' ในภาษาไทย เพื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การสอนคำลงท้ายในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
7 ส.ค. 64
21,28 ส.ค. 64
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
อ.ศศิธร ยากรณ์<
อ.มธุรส เพ็ญศรี
3,852
3,852
3,852
3,655
กันยายน
วิธีสอนเรื่องการนับเลข บอกเวลาและลักษณนามในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
วิธีสอนหลักภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การทำสื่อและวิธีสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก
11 ก.ย. 64
25 ก.ย. 64
25 ก.ย. 64
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.มยุรา ปุลวามะระ
อ.ศศิธร ยากรณ์
อ.จุฑามาศ บุปผา
3,852
3,852
3,852
3,655
3,655
3,655
ตุลาคม
วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
พูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง
การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
2, 9 ต.ค. 64
2, 9 ต.ค. 64
30 ต.ค. 64,
6 พ.ย. 64
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
อ.มยุรา ปุลวามะระ
อ.ศศิธร ยากรณ์
อ.มธุรส เพ็ญศรี
7,704
7,704
3,852
7,310
-
3,655
พฤศจิกายน
คำและวิธีบอก 'กาล' ในภาษาไทย เพื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การสอนคำลงท้ายในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
การทำสื่อและวิธีสอนภาษาไทยสำหรับเด็ก
13 พ.ย. 64
13, 20 พ.ย. 64
27 พ.ย. 64
(9.00-16.00 น.)
(13.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.ศศิธร ยากรณ์
อ.มธุรส เพ็ญศรี
อ.จุฑามาศ บุปผา
3,852
3,852
3,852
3,852
3,655
3,655
ธันวาคม
วิธีสอนคำศัพท์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
วิธีสอนเรื่องการนับเลข บอกเวลาและลักษณนามในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
4 ธ.ค. 64
4 ธ.ค. 64
(9.00-16.00 น.)
(9.00-16.00 น.)
อ.ศศิธร ยากรณ์
อ.มยุรา ปุลวามะระ
3,852
3,852
3,655
3,655

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและรุ่นที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล sumaa48@gmail.com
 3. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 3 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศยกเลิก
 5. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การชำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบนำฝาก (การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝาก ของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้)
 6. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชย ให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ

รายละเอียดการชำระเงิน
สามารถชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี
ชื่อบริษัท ศุมา ภาษาและวัฒนธรรม จำกัด
เลขที่บัญชี 227-211261-9

สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
บริษัท ศุมา ภาษาและวัฒนธรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 194/1 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560208263


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129 หรือ email: sumaa48@gmail.com
36 สาทรซอย 1 (ซอยเกอเธ่) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

Testimonials