Teaching Thai to Foreigners Training

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 • เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน
 • มีปฏิบัติการรายบุคคลทุกวันที่เรียน
 • ผู้สอนทำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี
 • ให้แนวทางที่นาไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะสำหรับ

 1. เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. เหมาะสำหรับครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน
 3. เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติหรือเตรียมพร้อมรับ AEC
 4. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพเพื่อหารายได้พิเศษได้

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

จัดโดย ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129

กำหนดการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (จำนวน 36 ชั่วโมง)

ครั้งที่ 1 9.00 – 12.00 น. ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ (อ.ศศิธร)

 • ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
 • เนื้อหา
 • ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
 • ตำรา, สื่อ, ความรู้ของผู้สอน
 • จิตวิทยาในการสอน

วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 1 (อ.ศศิธร)

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ระบบเสียงของภาษาไทย (อ.ฑีฆายุ)

 • ระบบเสียงทั่วไปของภาษาไทย
 • เสียงที่มีปัญหามากในการสอนภาษาไทย
 • การเตรียมความพร้อมกับปัญหาการออกเสียงที่หลากหลาย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่องระบบเสียง
ครั้งที่ 2 9.00 – 12.00 น. วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 2 (อ.ศศิธร)
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 3 (อ.ศศิธร)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing ครั้งที่ 1 (อ.ศศิธร)
ครั้งที่ 3 9.00 – 12.00 น. วิธีแก้ปัญหาในการออกเสียง (อ.ศศิธร)

 • ระบบเสียงทั่วไปของภาษาไทย
 • เสียงที่มีปัญหามากในการสอนภาษาไทย
 • การเตรียมความพร้อมกับปัญหาการออกเสียงที่หลากหลาย
 • ปัญหาการออกเสียงในนักเรียนชาวญี่ปุ่นและวิธีแก้ไข
 • ปัญหาการออกเสียงในนักเรียนชาวตะวันตกและวิธีแก้ไข

ฝึกปฏิบัติการแก้เสียง

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing ครั้งที่ 2 (อ.ศศิธร)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ) (อ.ศศิธร)
ครั้งที่ 4 9.00 – 12.00 น. หลักภาษา(อ.ฑีฆายุ)

 • หลักภาษาไทยที่มีความสำคัญในการสอนภาษา
 • วิธีการวิเคราะห์หลักภาษาด้วยตัวผู้สอนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างหลักภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
 • ประเด็นปัญหาของการนำหลักภาษาไปใช้สอน

ฝึกปฏิบัติการเรื่องหลักภาษา

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ภาษากับวัฒนธรรม (อ.ฑีฆายุ)

 • ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม
 • พื้นฐานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะจุดเหมือนและจุดต่างกับวัฒนธรรมอื่น
 • วิธีการสอนภาษาโดยใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
 • ตัวอย่างประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในการสอนนักเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • การอภิปรายจากประสบการณ์และการสังเกต
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่องภาษากับวัฒนธรรม
ครั้งที่ 5 9.00 – 12.00 น. วิธีเตรียมสอน(อ.ฑีฆายุ)

 • การตีความบทเรียนและประเมินเนื้อหาบทเรียน
 • การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อเตรียมสอนให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน

วิธีเตรียมสอนอย่างเป็นลำดับขั้นโดยละเอียด

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สื่อประกอบการสอนและการเตรียมสอนเด็ก (อ.จุฑามาศ)

 • วิธีเลือกสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน
 • วิธีทำสื่อประกอบการสอน
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. สื่อประกอบการสอน (ต่อ)
ฝึกปฏิบัติการเรื่องสื่อประกอบการสอน
ครั้งที่ 6 9.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
16.15 – 17.15 น. วิจารณ์การสอนและพิธีมอบประกาศนียบัตร

วิทยากร

อาจารย์ศศิธร พิทยรัตน์เสถียร
อาจารย์จุฑามาศ บุปผา

อาจารย์ฑีฆายุ เจียมจวนขาว

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้
 3. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 10 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 3 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศยกเลิก
 5. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การชำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบนำฝาก (การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝาก ของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้)
 6. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชยให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ

Comment จากผู้อบรม