Teaching Thai to Foreigners Training

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2566

 • เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน
 • ผู้สอนทำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี
 • ให้แนวทางที่นำไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะสำหรับ

 1. บุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน
 3. หน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติ
 4. นักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศและต้องการหารายได้พิเศษค่าตอบแทนสูง

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ปี 2566

รุ่นที่ วันที่อบรม ราคา
แบบเรียนที่ศุมา แบบเรียนออนไลน์
รุ่นที่ 56
(1/2566)
วันเสาร์ที่ 11, 18, 25 กุมภาพันธ์, 4,11, 18 มีนาคม 2566 21,000 บาท 20,000 บาท
รุ่นที่ 57
(2/2566)
วันเสาร์ที่ 22, 29 เมษายน, 6, 13, 20, 27 พฤษภาคม 2566 21,000 บาท 20,000 บาท
รุ่นที่ 58
(3/2566)
วันเสาร์ที่ 10, 17, 24 มิถุนายน, 1, 8, 15 กรกฎาคม 2566 21,000 บาท 20,000 บาท
รุ่นที่ 59
(4/2566)
วันเสาร์ที่ 19, 26 สิงหาคม, 2, 9, 16, 23 กันยายน 2566 21,000 บาท 20,000 บาท
รุ่นที่ 60
(5/2566)
วันเสาร์ที่ 21, 28 ตุลาคม, 4, 11, 18, 25 พฤศจิกายน 2566 21,000 บาท 20,000 บาท

หัวข้อการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติประจำปี 2566

ครั้งที่ ภาคเช้า
(9.00 – 12.00)
พักกลางวัน
(12.00 – 13.00)
ภาคบ่าย
(13.00 – 16.15)
1
ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ

 • ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
 • ความรู้ของผู้สอน
 • กลวิธีการสอน
 • ตำรา, สื่อ, จิตวิทยา, ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
 • อื่นๆ

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

พูดอย่างไรให้ชัด

 • ระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ของไทย
 • ความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ
 • (พัก 15 นาที)
 • ปัญหาและวิธีแก้ไขการออกเสียงของนักเรียนต่างชาติ

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

2
วิธีสอน Basic Speaking

 • การเลือกแนวทางการสอน (approach)
 • เนื้อหาและขอบเขต
 • ความรู้และหลักการสอน
 • กลวิธีการสอน

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

วิธีสอน Basic Speaking (ต่อ)

 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา
 • (พัก 15 นาที)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนสนทนา

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

3
วัฒนธรรมในภาษา

 • การมองเห็นประเด็นทางวัฒนธรรมในภาษาและ
  วิธีอธิบาย
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องวัฒนธรรมในภาษา

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

หลักการใช้ภาษาไทย

 • การลำดับคำในประโยค
 • โครงสร้างที่ชาวต่างชาติมักใช้ผิด
 • การมองเห็นประเด็นที่ต้องสอนชาวต่างชาติในการใช้ภาษาไทย
 • (พัก 15 นาที)
 • ฝึกปฏิบัติการเรื่องการใช้ภาษาไทย

(อ.ศศิธร ยากรณ์)

4
วิธีสอน Basic Reading and Writing

 • หลักการในการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 • การผันเสียงวรรณยุกต์
 • สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป
 • อักษรนำ

(อ.มยุรา ปุลวามะระ)

วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ)

 • การสะกดแบบพิเศษและเครื่องหมายต่างๆ
 • (พัก 15 นาที)
 • ฝึกปฏิบัติการสอนอ่าน-เขียน

(อ.มยุรา ปุลวามะระ)

5
วิธีการสอนเด็กและสื่อการสอนเด็ก

 • วิธีการสอนเด็กต่างชาติพูด, อ่านและเขียนภาษาไทย
 • การเตรียมสื่อและกิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนเด็ก

(อ.จุฑามาศ บุปผา)

สื่อการสอน, กิจกรรมเพื่อใช้ในการสอนและการเตรียมสอน

 • วิธีเลือกและทำสื่อการสอนให้เหมาะกับระดับของนักเรียน
 • ประเด็นต่างๆ ที่ต้องคำนึงถึงในการสอนเพื่อการเตรียมสอนที่เหมาะสม
 • วิธีสร้างบทเรียนด้วยตัวเอง
 • (พัก 15 นาที)
 • ฝึกปฏิบัติการสร้างบทเรียนและเตรียมสอน

(อ.จุฑามาศ บุปผา)

6 สอบภาคปฏิบัติ

 • ทดลองสอนจริง
สอบภาคปฏิบัติ

 • ทดลองสอนจริง

โครงการอบรมความรู้เพิ่มเติมปี 2566

หัวข้อ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4
วิธีพูดภาษาไทยให้ชัดและน่าฟัง
อ. ศศิธร ยากรณ์ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา (เท่านั้น) 8,500 บาท
21, 28 ม.ค. 66 9, 16 ก.ย. 66 - -
Thai Elocution
อ. ศศิธร ยากรณ์ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา (เท่านั้น) 9,600 บาท
1, 8 ก.ค. 66 11, 18 พ.ย. 66 - -
วิธีสอนหลักภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. ศศิธร ยากรณ์ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
25 มี.ค. 66 7 ต.ค. 66 - -
วิธีสอนคำศัพท์ภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. ศศิธร ยากรณ์ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
4 มี.ค. 66 29 ก.ค. 66 - -
คำและวิธีบอก ‘กาล’ ในภาษาไทยเพื่อการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. ศศิธร ยากรณ์ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
13 พ.ค. 66 16 ธ.ค. 66 - -
เกร็ดความรู้สำหรับชาวต่างชาติ เรื่องตัวเลข การบอกเวลา และลักษณนาม
อ. มยุรา ปุลวามะระ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
5 ส.ค. 66 - - -
วิธีสอนอ่านและเขียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. มยุรา ปุลวามะระ / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 7,800 บาท / ออนไลน์ 7,400 บาท
4, 11 ก.พ. 66 17, 24 มิ.ย. 66 19, 26 ส.ค. 66 21, 28 ต.ค. 66
สื่อ กิจกรรม และแบบฝึกหัด เลือกอย่างไร สร้างอย่างไร ใช้อย่างไร
อ. จุฑามาศ บุปผา / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
4 ก.พ. 66 6 พ.ค. 66 19 ส.ค. 66 2 ธ.ค. 66
วิธีสอนภาษาไทยและการเลือกสื่อการสอนสำหรับเด็ก
อ. จุฑามาศ บุปผา / 9.00 – 16.00 น.
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
25 ก.พ. 66 1 ก.ค. 66 2 ก.ย. 66 4 พ.ย. 66
การใช้การแปลสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. มธุรส เพ็ญศรี
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
20, 27 พ.ค. 66
(ครึ่งวัน 2 ครั้ง)
13.00 – 16.00 น.
- - -
วิธีสอนคำลงท้ายในภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
อ. มธุรส เพ็ญศรี
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
18, 25 ก.พ. 66
(ครึ่งวัน 2 ครั้ง)
13.00 – 16.00 น.
19, 26 ส.ค. 66
(ครึ่งวัน 2 ครั้ง)
13.00 – 16.00 น.
- -
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
อ. มธุรส เพ็ญศรี
ค่าอบรม ศุมา 3,900 บาท / ออนไลน์ 3,700 บาท
23, 30 ก.ย. 66
(ครึ่งวัน 2 ครั้ง)
13.00 – 16.00 น.
-

รายละเอียดการชำระเงิน

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาอาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี
เลขที่บัญชี 227-211261- 9
ชื่อบัญชี บริษัท ศุมา ภาษาและวัฒนธรรม จำกัด


เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการอบรมความรู้เพิ่มเติม จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 3. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ หลังจากนั้นให้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ – นามสกุลและรุ่นที่ต้องการสมัครมาที่อีเมล sumaa48@gmail.com
 4. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 12 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 5. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 2 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศยกเลิก
 6. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมจากศุมาฯ
 7. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชย ให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ