Teaching Thai to Foreigners Training

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 • เนื้อหาตรงประเด็น เน้นวิธีสอน
 • มีปฏิบัติการรายบุคคลทุกวันที่เรียน
 • ผู้สอนทำงานด้านนี้โดยตรงกว่า 20 ปี
 • ให้แนวทางที่นาไปประกอบอาชีพได้จริง

เหมาะสำหรับ

 1. เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจอาชีพสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. เหมาะสำหรับครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และกลวิธีการสอน
 3. เหมาะสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีบุคลากรชาวต่างชาติหรือเตรียมพร้อมรับ AEC
 4. เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อประกอบอาชีพเพื่อหารายได้พิเศษได้

โครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติวัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ และสามารถนำไปประกอบวิชาชีพได้

จัดโดย ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม โทร.02-2860129

กำหนดการอบรมวิธีการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ (จำนวน 36 ชั่วโมง)

ครั้งที่ 1 9.00 – 12.00 น. ความเข้าใจเบื้องต้นในวิชาชีพ (อ.ศศิธร)

 • ทัศนคติของผู้เรียนและผู้สอน
 • เนื้อหา
 • ความรู้เชิงเปรียบเทียบ
 • ตำรา, สื่อ, ความรู้ของผู้สอน
 • จิตวิทยาในการสอน

วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 1 (อ.ศศิธร)

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ระบบเสียงของภาษาไทย (อ.ฑีฆายุ)

 • ระบบเสียงทั่วไปของภาษาไทย
 • เสียงที่มีปัญหามากในการสอนภาษาไทย
 • การเตรียมความพร้อมกับปัญหาการออกเสียงที่หลากหลาย
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่องระบบเสียง
ครั้งที่ 2 9.00 – 12.00 น. วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 2 (อ.ศศิธร)
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วิธีสอน Basic Speaking ครั้งที่ 3 (อ.ศศิธร)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing ครั้งที่ 1 (อ.ศศิธร)
ครั้งที่ 3 9.00 – 12.00 น. วิธีแก้ปัญหาในการออกเสียง (อ.ศศิธร)

 • ระบบเสียงทั่วไปของภาษาไทย
 • เสียงที่มีปัญหามากในการสอนภาษาไทย
 • การเตรียมความพร้อมกับปัญหาการออกเสียงที่หลากหลาย
 • ปัญหาการออกเสียงในนักเรียนชาวญี่ปุ่นและวิธีแก้ไข
 • ปัญหาการออกเสียงในนักเรียนชาวตะวันตกและวิธีแก้ไข

ฝึกปฏิบัติการแก้เสียง

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing ครั้งที่ 2 (อ.ศศิธร)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.15 – 16.15 น. วิธีสอน Basic Reading and Writing (ต่อ) (อ.ศศิธร)
ครั้งที่ 4 9.00 – 12.00 น. หลักภาษา(อ.ฑีฆายุ)

 • หลักภาษาไทยที่มีความสำคัญในการสอนภาษา
 • วิธีการวิเคราะห์หลักภาษาด้วยตัวผู้สอนเอง
 • ความแตกต่างระหว่างหลักภาษาไทยและภาษาอื่นๆ
 • ประเด็นปัญหาของการนำหลักภาษาไปใช้สอน

ฝึกปฏิบัติการเรื่องหลักภาษา

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ภาษากับวัฒนธรรม (อ.ฑีฆายุ)

 • ความสัมพันธ์ของภาษากับวัฒนธรรม
 • พื้นฐานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะจุดเหมือนและจุดต่างกับวัฒนธรรมอื่น
 • วิธีการสอนภาษาโดยใช้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
 • ตัวอย่างประเด็นปัญหาทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในการสอนนักเรียนที่มี
 • ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • การอภิปรายจากประสบการณ์และการสังเกต
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการเรื่องภาษากับวัฒนธรรม
ครั้งที่ 5 9.00 – 12.00 น. วิธีเตรียมสอน(อ.ฑีฆายุ)

 • การตีความบทเรียนและประเมินเนื้อหาบทเรียน
 • การวิเคราะห์บทเรียนเพื่อเตรียมสอนให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน

วิธีเตรียมสอนอย่างเป็นลำดับขั้นโดยละเอียด

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สื่อประกอบการสอนและการเตรียมสอนเด็ก (อ.จุฑามาศ)

 • วิธีเลือกสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับระดับของนักเรียน
 • วิธีทำสื่อประกอบการสอน
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. สื่อประกอบการสอน (ต่อ)
ฝึกปฏิบัติการเรื่องสื่อประกอบการสอน
ครั้งที่ 6 9.00 – 12.00 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานของว่าง
15.00 – 16.15 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
16.15 – 17.15 น. วิจารณ์การสอนและพิธีมอบประกาศนียบัตร

วิทยากร

อาจารย์ศศิธร พิทยรัตน์เสถียร
อาจารย์ฑีฆายุ เจียมจวนขาว

อาจารย์จุฑามาศ บุปผา

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 2. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมวิธีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sumaa.net กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้
 3. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 10 คนต่อรุ่น) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 4. หากมีผู้เข้าอบรมไม่ถึง 5 คน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดอบรมในวันดังกล่าว และจะคืนเงินให้แก่ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศยกเลิก
 5. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การชำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบนำฝาก (การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝาก ของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้)
 6. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชยให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ

Comment จากผู้อบรม

 • วิมลสิริ
 • รวิพรรณ
 • ชาฎา
 • สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาววัชราพร ถนอมรัตนา และ นางสาวจุฑามาศ บุปผา โทร. 02-2860129

  Get in touch now for more information about our Teaching Thai to Foreigners Training.

  ตารางสมัครอบรม ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

  กำหนดการอบรมความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ รุ่นที่ 1 (1/2560)

  วันที่ 25 กุมภาพันธ์, 4, 11, 18, 25 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
  (จานวน 36 ชั่วโมง)

  วันที่ 25 ก.พ. 60 9.00 – 12.00 น. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

  • ภาษาบาลี-สันสกฤต
  • ภาษาอื่นๆ
  (อ.ฑีฆายุ)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. คำและประโยคในภาษาไทย (อ.ฑีฆายุ)
  วันที่ 4 มี.ค. 60 9.00 – 12.00 น. คำและประโยคในภาษาไทย (ต่อ) (อ.ฑีฆายุ)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. ลักษณะภาษาไทย (อ.ฑีฆายุ)
  วันที่ 11 มี.ค. 60 9.00 – 12.00 น. คำและวิธีบอก “กาล” ในภาษาไทย (อ.ศศิธร)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. การใช้เสียงในการสอน (อ.ศศิธร)
  วันที่ 18 มี.ค. 60 9.00 – 12.00 น. อักขรวิธีไทยเพื่อการสอนเขียน-อ่านให้ชาวต่างชาติ (อ.ศศิธร)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. อักขรวิธีไทยเพื่อการสอนเขียน-อ่านให้ชาวต่างชาติ (ต่อ) (อ.ศศิธร)
  วันที่ 25 มี.ค. 60 9.00 – 12.00 น. การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจากบทความ (อ.วันเพ็ญ)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. ความหมายของคำลงท้ายในภาษาไทย (อ.มธุรส)
  วันที่ 1 เม.ย. 60 9.00 – 12.00 น. วัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน (อ.ฑีฆายุ)
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
  13.00 – 16.00 น. ฝึกปฏิบัติการรายบุคคล
  วิจารณ์การสอนและพิธีมอบประกาศนียบัตร

  วิทยากร

  อาจารย์ศศิธร ยากรณ์
  อาจารย์มธุรส เพ็ญศรี

  อาจารย์ฑีฆายุ เจียมจวนขาว
  อาจารย์วันเพ็ญ อู่ธาราสวัสดิ์

  เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

  1. รับจำนวนจำกัด (ไม่เกิน 6 คนต่อหัวข้อ) ในกรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวน ศุมาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่ายก่อนมีสิทธิ์ก่อน
  2. การสมัครจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนอบรมครบถ้วน และได้รับการตอบรับจากศุมาฯ ทั้งนี้ การชำระเงินต้องไม่เกินวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบนำฝาก (การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝาก ของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะและผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าอบรมหรือโอนให้ผู้สมัครรายอื่นได้)
  3. ศุมาฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นเหตุการณ์ที่เป็นความรับผิดชอบของศุมาฯ เช่น ไฟดับ ทางสถาบันจะชดเชยให้แก่ผู้เข้าอบรมจนครบตามจำนวนชั่วโมงที่เหลือ
  4. สำหรับผู้เข้าอบรมที่อบรมเฉพาะหัวข้อ ทางศุมาฯ จะมอบจดหมายรับรองผ่านการอบรมเฉพาะหัวข้อนั้นๆ สำหรับผู้เข้าอบรมที่อบรมทุกหัวข้อ ทางศุมาฯ จะมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมครบถ้วนทั้งหลักสูตร

  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาววัชราพร ถนอมรัตนา และ นางสาวจุฑามาศ บุปผา โทร. 02-2860129
  ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เลขที่ 36 สาทรซอย 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

  ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน